Dopis předsedovi ČPS - situace v IP 2014

                              

prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

předseda České pediatrické společnosti ČLS JEP

 

 

V Praze dne: 5. června 2014

 

 

 

Vážený pane profesore, předsedo České pediatrické společnosti,

 

výbor Sekce intenzivní medicíny ČPS ČLS JEP projednal na své pravidelné schůzi konané dne 3. 6. 2014 současnou situaci v oboru dětské intenzivní medicíny. Přítomní zástupci pracovišť poskytující nejvyšší stupeň intenzivní péče se shodli na následujícím.  

  1. Na všech pracovištích, kromě Kliniky dětské anesteziologie a resuscitace  LF MU a  FN Brno, je nedostatek lékařů. V průměru chybí na každém pracovišti dva lékaři, jsou však pracoviště, která postrádají i čtyři lékaře. Při normativním obsazení 5-6 lékařů na pracovišti jde o zásadní nedostatek.   Celkový deficit lékařů se pohybuje kolem 30 v celé ČR.   Uvedený počet se týká lékařů schopných postarat se o kriticky nemocné děti, nikoliv lékaře, kteří splňují odborné požadavky na práci na pediatrické JIRP. V tomto případě by byl počet ještě vyšší. Z personálních důvodů bylo již jedno pracoviště uzavřeno, v letních měsících velmi pravděpodobně dojde k uzávěru dalšího oddělení. Z jiných pracovišť jsou informace o možném převzetí péče o děti dospělými odd. ARO, kde pediatr bude figurovat pouze jako konziliář.  Rovněž je nutné uvést, že průměrný věk lékařů pracujících na pediatrickém JIRP je značně vysoký a v horizontu několika let odejdou do starobního důchodu. Důvodů pro vzniklou situaci je řada: psychicky náročná práce u kriticky nemocných dětí, fyzické  zatížení  lékařů při frekvenci počtu služeb 6-8/ měsíc, absolutně neodpovídající finanční ohodnocení.
  2. S výše uvedeným souvisí i současná úhrada zdravotní péče. Již před 16 měsíci SIMČPS upozornila výbor ČPS na insuficientní způsob úhrady intenzivní péče v pediatrii a zároveň prostřednictvím některých medií byla informována i veřejnost. Do dnešní doby jsme neobdrželi od výboru ČPS oficiální informace o výsledku jednání jednak s NRC tak i s MZČR. Připomínám, že nebylo umožněno výborem České pediatrické společnosti  delegovat  zástupce výboru  SIMČPS na uvedená jednání.
  3. Vznikají oddělení chronické intenzivní péče (nemocnice Hořovice a v krátké době i nemocnice Prostějov), což je v rozporu se stanoviskem SIMČPS resp. ČPS ČLS JEP.  Vzniklá oddělení nejsou potřebná, protože o většinu nemocných se postarají současná oddělení IP a je to i v rozporu se současným trendem umisťovat nemocné děti do domácí péče při dostupnosti domácí oxygenoterapie a umělé plicní ventilace. Zřizování podobných pracovišť vede jen ke zvýšeným zisků  soukromých subjektů a odtoků finančních prostředků z potřebných zařízení.

 

Vážený pane předsedo, žádám Vás o naléhavé projednání uvedených faktů a jejich přednesení na patřičné úrovni MZ ČR.   Věřím, že výbor ČPS najde cestu jak uvedený problém prezentovat a řešit v následujících třech měsících.  Pokud se tak během uvedené doby nepodaří, vědomi si závažnosti situace, jsme připraveni a rozhodnuti informovat o stavu dětské intenzivní medicíny patřičné zřizovatele, popř. projednat danou problematiku na úrovni zdravotního výboru Poslanecké sněmovny ČR.

Zároveň bych Vás rád upozornil, že tento dopis bude uveřejněný na www.simcps.cz.

S pozdravem

 

MUDr. Václav Vobruba, Ph. D.

předseda výboru  SIMČPS ČLS JEP