Historie intenzívní péče v pediatrii v České republice

V minulých desetiletích byli pediatři často konfrontováni s nutností řešit šokové stavy u kojenců vyvolané velkou ztrátou extracelulární tekutiny při tzv. toxických průjmech. Lze říci, že  tuto generaci  lékařů přivedla k pediatrické intenzívní péči právě intenzívní péče o novorozence s nízkou porodní hmotností a infúzní léčba při poruchách vnitřního prostředí. Jejich žáci pak jsou již klasičtí, cíleně se vzdělávající pediatričtí intenzivisté.
        Za základní kámen nemocniční intenzívní péče v pediatrii je nutno považovat zřízení JIP na dětské klinice v Olomouci. V roce 1968, prakticky současně se vznikem    podobných pracovišť ve světě (4), otevírá JIP pro děti na olomouckém pracovišti prof. MUDr. Jaroslav Lhoták, DrSc. (1), který byl spoluautorem i první monografie věnované tomuto tématu u nás (2). V sedmdesátých létech vznikají první JIP o novorozence a JIP na pediatrických odděleních dvou průkopníků pediatrické intenzívní péče prim. MUDr. Milana Procházky v Ústí nad Labem a prim. MUDr. Františka Říhy, CSc. ve Strakonicích a Českých Budějovicích. Rozhodujícím mezníkem pro rozvoj pediatrické intenzívní péče v Čechách je otevření lůžkové stanice Anesteziologicko-resuscitační  kliniky v pražské motolské nemocnici dne 25.6.1972. Zásluhu o další rozvoj pediatrické intenzívní péče v sedmdesátých letech mají především prim. MUDr. Miloš Drapka a prim. MUDr. Vladimír Kyncl, CSc., první primář lůžkové dětské resuscitační stanice ve FN Motol, kde s ním působí zpočátku MUDr. Marie Moučková a MUDr. Ivan Novák. Obor pak posunuje na vědeckou úroveň a dává mu mezinárodní renomé prof. MUDr. Jiří Pokorný, DrSc.( 5).
      V roce 1978 se koná první postgraduální kurs intenzívní péče v pediatrii na půdě IPVZ v Praze. V 80.letech nastává bouřlivý rozvoj oboru. Vznikají všechna současná centra a vytváří se skupina lidí, kteří mají intenzívní péči v pediatrii jako hlavní profesní orientaci a denní náplň práce. Po čtyřiceti letech vychází další monografie věnovaná pediatrické intenzívní péči (5). V roce 1987 se ustavuje pracovní skupina pro pediatrickou intenzívní péči při výboru ČPS ČLS JEP, která se mění v sekci v r.2000. V 90. letech je uvedeno postgraduální vzdělávání zdravotních sester v pediatrické intenzívní péči na oficiální úroveň a vzniká nástavbová specializace pod názvem „pediatrická anestesiologie, intenzívní a resuscitační péče“ a výuka a zkoušení absolventek se děje v brněnské a pražském institutu pro postgraduální výchovu. Tuto specializaci má k 31.12.2000 více než 200 zdravotních sester. Nemocniční intenzívní péče v pediatrii má od r.1997 i zákonnou normu (6).


Literatura:
1. Lhoták, J.:Intenzívní péče v pediatrii, Čs.pediat., 25, 1970, č.1, s.5 – 7.
2. Lhoták, J., Ševčík, P., Matouš - Malbohán, A:Naléhavé příhody v dětském věku, 1957, Státní zdravotnické nakladatelství Praha.
3. Novák, I.:Základy péče o kriticky nemocné dítě, 1996, Informatorium Praha.
4. Erdmann, G.:Kinder-Intensivpflege, Forsch.der Med., 87,1969, č.27, s.1085 – 1087, 1136.
5. Novák, I.:Neodkladná  péče  v   pediatrii  v  Ceské  republice, Lékařské listy, 45, 1996, č.6, s. 1 - 3.
6. Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR, částka 10/1997 Sb., Metodické opatření – standard 301 – 50/1995, s.19 – 23.


Doc. MUDr. Ivan Novák, CSc.,
přednosta pediatrické kliniky IPVZ a 1. LF UK ve Fakultní Thomayerově nemocnici Praha